Locatia curenta: Prima pagina Monitorul oficial local Hotariri Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

anul 2020.
File Hotarirea 1
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 2
privind aprobarea reevaluarii patrimoniului U.A.T. Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 3
aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 30.01.
File Hotarirea 4
privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Dor Mărunt, județul Călărași în anul școlar 2020 - 2021/ 30.01.
File Hotarirea 5
privind aprobarea bugetului local al comunei Dor Mărunt și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020/ 30.01.
File Hotarirea 6
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV al anului 2019/ 30.01.
File Hotarirea 7
privind stabilirea salariilor de bază ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 8
privind trecerea ansamblurilor folclorice ”Dor de Dor”, ”Izvorașul” și Rromano” în subordinea unităților de învățământ din comuna Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 9
privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Anexe la H.C.L. 9
procedura de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 10
privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizului program de functionare si Autorizatiei de functionare, pentru desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Dor Marunt/ 30.01.
File Anexa la H.C.L. 10
privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul comunei Dor Marunt, județul Călărași/ 30.01.
File Anexe la H.C.L. 10
avize, autorizatii de functionare, declaratii, acorduri, etc./ 30.01.
File Hotarirea 11
privind constatarea apartenenței a două imobile la domeniul privat al comunei Dor Mărunt/ 30.01.
File Hotarirea 12
Privind aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru lucrări de reparații acoperiș Școala Gimnazială nr. 1, Dor Mărunt Sat/ 25.02.
File Hotarirea 13
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 25.02.
File Hotarirea 14
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar/ 25.02.
File Hotarirea 15
Privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe lunile noiembrie și decembrie, anul 2019/ 25.02.
File Hotarirea 16
privind alegerea președintelui de ședință/ 25.02.
File Hotarirea 21
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 23.03.
File Hotarirea 22
privind concesiunea directă a unui spațiu cu destinația cabinet medical, situat în sat Dor Mărunt, com. Dor Mărunt, jud Călărași/ 24.04.
File Hotarirea 23
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe luna ianuarie, anul 2020/ 24.03.
File Hotarirea 24
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2020/ 24.04.
File Hotarirea 25
privind solicitarea de trecere din domeniul public al județului Călărași, în domeniul public al comunei Dor Mărunt, a imobilului ”fost Spital TBC Dor Mărunt”, situat în comuna Dor Mărunt, Șoseaua București – Constanța nr. 17, înscris în CF nr. 22560 Dor Mărunt/ 24.04.
File Hotarirea 26
privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ”Execuție două foraje în comuna Dor Mărunt, jud. Călărași”/ 24.04.
File Hotarirea 27
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Dor Mărunt/ 24.04.
File Hotarirea 28
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 24.04.
File Hotarirea 29
privind trecerea a două imobile terenuri din domeniul privat în domeniul public al Comunei Dor Mărunt/ 29.05.
File Hotarirea 30
privind modificarea contractului de concesiune nr. 3041/ 24.05.2019– privind concesionarea unui spațiu cu destinația cabinet medical/ 29.05.
File Hotarirea 34
privind constatarea apartenenței la domeniul privat a unor imobile terenuri/ 29.05.
File Hotarirea 35
Privind aprobarea documentației tehnico – economice privind lucrări de reparații curente ale unităților de învățământ din comuna Dor Mărunt/ 29.05.
File Hotarirea 36
privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dor Marunt pentru anul 2020/ 29.05.
File Hotarirea 37
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 29.05.
File Hotarirea 38
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august- 2020/ 29.05.
File Hotarirea 39
privind trecerea a unui imobil teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Dor Mărunt
File Hotarirea 40
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de educație fizică școlară” în sat Dor Mărunt, comuna Dor Mărunt, judeţul Călărași”/ 17.06.
File Hotarirea 41
privind completarea Hotărârii Consiliului Local Dor Mărunt nr. 9/ 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dor Mărunt/ 17.06.
File Hotarirea 42
Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi/ 17.06.
File Hotarirea 43
aprobare rectificare bugetara/ 17.06.
File Hotarirea 44
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Sistem video de monitorizare a principalelor căi de comunicație rutieră din satele Dor Mărunt, Dâlga, Înfrățirea, Pelinu și Ogoru”, comuna Dor Mărunt, jud. Călărași/ 27.07.
File Hotarirea 45
privind însușirea propunerii de concesionare a imobilului fost spital TBC Dor Mărunt/ 27.07.
File Hotarirea 46
privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Inființare parc «Regele Carol I», în parcela cu nr. cad. 23410, in suprafata de 4504 mp, situata in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi”/ 27.07.
File Hotarirea 47
privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Inființare parc «Regele Carol I», în parcela cu nr. cad. 23410, in suprafata de 4504 mp, situata in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi”/ 27.07.
File Hotarirea 48
privind aprobarea documentației tehnico – economice privind lucrări de reparații curente ale străzilor din comuna Dor Mărunt/ 27.07.
File Hotarirea 49
privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Dor Mărunt nr. 45/ 09.07.2009 privind aprobarea PUZ – construire parc logistic în extravilan și parțial în intravilan, comuna Dor Mărunt/ 27.07.
File Hotarirea 50
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 27.07.
File Hotarirea 51
privind punerea la dispozitia proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru constructia/ extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia/ 29.08.
File Hotarirea 52
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2020/ 31.08.
File Hotarirea 54
privind alegerea președintelui de ședință/ 31.08.
File Hotarirea 55
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA ÎN PERIOADA 2014-2020, comuna Dor Mărunt, sat Dâlga și sat Ogoru, județul Călărasi/ 18.09.
File Hotarirea 56
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 18.09.
File Hotarirea 57
privind aprobarea documentației de atribuire prin procedură simplificată a serviciului de colectare separată și transport a deșeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile de la persoane cu domiciliul/ sediul/ punctul de lucru situat pe raza UAT Dor Mărunt/ 08.10.
File Hotarirea 58
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 08.10.
File Hotarirea 59
privind aprobarea documentației tehnico – economice obiectivul de investiții ”Lucrări de reamenajare și modernizare curte Primărie Dor Mărunt”/ 08.10.
File Hotarirea 60
privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 03.11.
File Hotarirea 61
privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local Dor Mărunt, jud. Călărași/ 03.11.
File Hotarirea 62
privind alegerea viceprimarului comunei Dor Mărunt, jud. Călărași/ 03.11.
File Hotarirea 63
privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste/ 13.11.
File Hotarirea 64
privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Dor Mărunt, jud. Călărași/ 13.11.
File Hotarirea 65
privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III al anului 2020/ 13.11.
File Hotarirea 66
privind aprobarea desființării anexelor C2 și C3 din cartea funciară nr. 23648 a comunei Dor Mărunt, situate în incinta curții primăriei Dor Mărunt/ 13.11.
File Hotarirea 67
privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru unitățile de învățământ din comuna Dor Mărunt, în vederea achiziționării de tablete de uz școlar/ 13.11.
File Hotarirea 68
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Dor Mărunt/ 13.11.
File Hotarirea 69
Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrări de reparații curente gard sediu primărie/ 13.11.
File Hotarirea 70
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Dor Mărunt în Consiliile de administrație ale Școlilor Gimnaziale Dor Mărunt și Dâlga pentru anul școlar 2020- 2021/ 13.11.
File Hotarirea 71
Privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt/ 13.11.
File Hotarirea 72
privind aprobarea listei cu străzi pe care se va așterne frezură asfaltică/ 13.11.
File Hotarirea 73
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 13.11.
File Hotarirea 74
privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Dor Mărunt, județul Călărași, în anul școlar 2021- 2022/ 16.12.
File Hotarirea 75
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021/ 16.12.
File Hotarirea 76
privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru lucrări de reparații curente unități de învățământ/ 16.12.
File Hotarirea 77
privind aprobarea planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 416/ 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare/ 16.12.
File Hotarirea 78
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 16.12.
File Hotarirea 79
privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2020/ 23.12.
File Hotarirea 80
privind aprobarea achiziționării serviciilor de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Dor Mărunt, jud. Călărași, penstru perioada 2021- 2027/ 23.12.