Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Primar si Consiliul local Lista informatii de interes public

Lista informatii de interes public

conform L. 544/ 2001.

logoR O M A N I A

JUDETUL   CALARASI

PRIMARIA COMUNEI  DOR  MARUNT

Strada Bucuresti-Constanta nr. 229 , cod  postal 917055, cod fiscal 3796730

Contabilitate  Tel/fax 0242 644111 email primaria.dormarunt@yahoo.com ,Registratura  Tel 0242 644220 email primariadormarunt@yahoo.com

Nr. 541/ 30.01.2015

Lista cuprinzand documentele de interes public produse si / sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea 544/2001

 

1. Hotararile Consiliului Local al comunei Dor Marunt

2. Dispozitiile emise de primarul comunei Dor Marunt

3. Componenta nominala a Consiliului local al comunei Dor Marunt, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare al consiliului local.

4. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali

5. Informari intocmite de primarul comunei Dor Marunt privind starea economico-sociala a comunei Dor Marunt, rapoartele anuale de activitate economico-sociala precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului local.

6. Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domenii de activitate.

7. Lista proceselor  verbale de constatare a contraventiilor.

8. Documentele privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.

9. Documentele referitoare la propunerile cetatenilor, activitatile Comitetului Consultativ Cetatenesc si a Consiliului pentru transparenta locala.

10. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructiilor provizorii .

11. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/ desfintare ( se consulta exclusiv la sediul Primariei Dor Marunt, numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora).

12. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desfintare eliberate.

13. Situatia statistica privind activitatea de stare civila : numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.

14. Evidenta dosarelor de : tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale.

15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social.

16. Lista de achizitii publice servicii si lucrari.

17. Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii.

18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

19. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificata si completata, privind Codul Fiscal.

20. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale.

21. Lista certificatelor de producator eliberate.

22. Lista autorizatiilor eliberate in baza Legii nr. 300/2004.

23. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Dor Marunt.

24. Relatii cu O.N.G. – uri, programe si colaborari.

25. Informatii despre programele cu finantare externa.

26.  Registrele agricole.

27. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.

 

LISTA

informatiilor de interes  public comunicate din oficiu

 1. Coordonatele de contact ale institutiei, respective:denumirea, adresa, nr.de telefon,fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 2. Numele si prenumele persoanelor din conducerea comunei Dor Marunt, program de audiente;
 3. Structura organizatorica a institutiei, atributii compartimente, programul de functionare, audiente;
 4. Acte normative ce reglementeaza functionarea institutiei;
 5. Numele si prenumele persoanei responsabile cu informatiile de interes public;
 6. Proiecte de hotarari de Consiliul Local;
 7. Hotarari  cu caracter normative ale Consiliului Local ;
 8. Dispozitii cu character  normative emise de catre primarul comunei;
 9. Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local;

10. Minutele sedintelor Consiliului Local;

11. Componenta Consiliului Local, nominal si apartenenta politica;

12. Informarile primarului privind starea economica si sociala a unitatii, informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor de consiliu;

13. Raportul anual de activitate al viceprimarului si consilierilor locali;

14. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea primariei si a Consiliului Local;

15. Documente care stau la baza  organizarii si desfasurarii licitatiilor publice, pentru:

 • Concesionare, inchiriere sau vanzare a unor bunuri apartinand domeniului public sau privat al  institutiei;
 • Caiete de sarcini, contracte cadru, hotarari ale Consiliului Local care aproba organizarea si desfasurarea  licitatiilor publice;

16. Listele de achizitii publice, servicii si lucrari;

17. Studii de fezabilitate, proiecte, avize, pentru finantarea obiectivelor de investitii de interes local;

18. Documente tehnice de executie pentru lucrarile de investitii;

19. Listele ofertelor castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari;

20. Planurile urbanistice generale, de detaliu, zonale, regulament de urbanism;

21. Lista certificatelor de urbanism, autorizatii de constructive, avize de schimbare destinatie;

22. Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al bugetului local;

23. Acte necesare privind acordarea de asistenta sociala;

24. Situatia beneficiarilor de ajutor social;

25. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;

26. Lista imputerniciti primar care pot constata contraventii si aplica sanctiuni;

27. Hotarari ale Consiliului Local privind stabilirea  nivelului impozitelor si taxelor locale, modul de calcul al acestora, beneficiarii de facilitate fiscal;

28. Organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

29. Lista certificatelor de producator eliberate;

30. Strategii, programe,privind asocierea institutiei cu alte unitati administrative teritoriale pentru dezvoltarea economic-sociala;

31. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din strainatate;

32. Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora, si colaboratori;

33. Declaratii de avere ale alesilor locali si ale functionarilor publici;

34. Raportul annual privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

35. Informatii privind programele cu finantare externa;

36. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate, cu exceptia datelor cu character personal.